Aktiebrev

aktiebrev

Ett aktiebrev är ett bevis på ett ägande i ett aktiebolag och skall vara ställt till en viss person, d v s på aktiebrevet anges att aktien givits ut till t ex ”Anders Andersson”. Så kallade innehavaraktiebrev, vilka anses tillhöra den som för tillfället har aktiebrevet i sin besittning är inte tillåtet enligt svensk rätt. […]

Aktiebok

aktiebok

En aktiebok är ett aktiebolags förteckning över vem som är aktieägare i bolaget. Ett aktiebolag är skyldigt att för aktiebok och det bolagets styrelse som svarar för såväl att en aktiebok upprättas samt att den därefter underhålls. Aktieboken skall innehålla uppgift om aktieägarens adress och yrke eller titel samt vilka aktier av olika slag han eller hon äger. […]

Firmatecknare

firmatecknare

Firmatecknare är den som har befogenhet att vidta rättshandlingar för ett aktiebolags räkning, d v s ingå avtal och vidta andra rättshandlingar vilka därmed är bindande för aktiebolaget. Vanligtvis är styrelsen aktiebolagets firmatecknare och även en verkställande direktör har möjlighet att teckna aktiebolagets firma om åtgärderna anses ligga inom den ”löpande förvaltningen”. Därutöver är det […]

Bolagsordning

bolagsordning

Bolagsordningen är det dokument som anger ramen för ett aktiebolags verksamhet, d v s vilken verksamhet som skall bedrivas, under vilket namn verksamheten skall bedrivas m m. Enligt aktiebolagslagens 3 kap 1 § skall bolagsordningen innehålla i vart fall följande moment: 1. bolagets firma, 2. den ort i Sverige där bolagets styrelse skall ha sitt […]

Aktiengesellschaft

aktiegeshellschaft

Aktiengesellschaft är den tyska motsvarigheten till det svenska aktiebolaget. Även om det finns skillnader mellan bolagsformerna är de uppbyggda efter samma princip om att ansvaret för bolaget förpliktelser i princip begränsas till bolagets tillgångar och att ägarna till bolaget inte har något ansvar för bolagets förpliktelser. Aktiengesellschaft existerar även i Österrikke och de tyskspråkiga delarna […]

Aktiebolagslagen

aktiebolagslagen

Aktiebolagslagen är den lag som i detalj reglerar hur ett aktiebolag bildas, hur verksamheten i aktiebolag skall drivas och organiseras, makt- och inflytandefrågor, rätten till insyn, hur aktiebolagets kapital skall skyddas m m. Den första svenska aktiebolagslagen tillkom, efter fransk förebild, redan 1848 och reglerade bl a hur ett aktiebolag skulle bildas, vad som krävdes […]

Nyemission

nyemission

En nyemssion innebär att ett aktiebolag ger ut nya aktier och därigenom ökar sitt eget kapital. Huvudregeln vid nyemission är att existerande aktieägare har företräde till tecknandet av de nya aktier som ges ut av aktiebolaget men det finns möjlighet att göra undantag från denna huvudregel genom beslut om riktad nyemission.

Holdingbolag

holdingbolag

Ett holdingbolag är ett bolag vars uppgift i princip endast är att äga aktier i andra aktiebolag. Anledningarna till att man använder sig av holdingbolag skiljer sig självfallet åt men några av de vanligaste anledningarna är man riskspridning och skattemässiga skäl. De flesta jurisdiktioner erbjuder skattemässigt förmånliga villkor för holdingbolag. Avsikten med detta är att […]

Vad kostar en revisor?

I samband med författandet av denna artikel råder fortfarande revisionsplikt i svenska aktiebolag, d v s det är obligatoriskt med en revisor i ett aktiebolag. Detta är dock något som med störtsta sannolikhet kommer att ändras inom kort varefter revisionen i mindre aktiebolag kommer att vara frivillig. Intill dess är kostnaden för revisor något som […]

Starta eget företag

starta eget företag

Att starta eget företag är en dröm för många människor. För dessa personer är drömmen om att starta eget inte endast en önskan om tjäna pengar men oftast även en önskan om att vara oberoende och förverkliga sina egna idéer. Självfallet är det många faktorer som är avgörande för om man lyckas med att såväl […]