Vad kostar en revisor?

I samband med författandet av denna artikel råder fortfarande revisionsplikt i svenska aktiebolag, d v s det är obligatoriskt med en revisor i ett aktiebolag. Detta är dock något som med störtsta sannolikhet kommer att ändras inom kort varefter revisionen i mindre aktiebolag kommer att vara frivillig. Intill dess är kostnaden för revisor något som samtliga aktiebolag måste ta med i beräkningarna.

Innan kostnaden för en revisor diskuteras måste först klart definieras vad som avses med en revisor. I ett aktiebolag finns dels en löpande redovisning som, i enlighet med namnet, sker löpande efterhand som transaktioner uppstår i verksamheten. Den löpande redovisningen hanteras endera internt av den egna personalen eller genom anlitande av en extern redovisningskonsult. Denna externa redovisningskonsult kallar sig ofta revisor vilket dock är en term som i detta sammanhang inte är helt korrekt även om den är vanligt förekommande.

Utöver den löpande redovisningen sker årligen en revision, d v s en genomgång och granskning av årsredovisningen, den löpande redovisningen jämte styrelsens och i förekomande fall den verkställande direktörens förvaltning. Revisionen skall ske i enlighet med god revisionssed och syftar till att kontrollera att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter men även om någon styrelseledamot eller den verkställande direktören har handlat i strid med lagar, stadgar eller bolagsordning.

Efter genomförandet av revisionen upprättar revisorna ett utlåtande benämnt revisionsberättelse där revisorn uttalar sig om årsredovisningen ger en rättvisande bild av redovisningsenhetens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed och huruvida styrelsen och den verkställande direktören skall beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Denna årliga granskning, benämnd revision, måste göras av en godkänd eller auktoriserad revisor som inte får vara densamma eller tillhöra det företag som utfört den löpande granskning. Det är således denna definition av revisor som avses när kostnaden för revisor diskuteras nedan.

Kostnaden för en revisor beror inledningsvis och självfallet på uppdragets omfattning. I ett stort aktiebolag med tiotusentals transaktioner och med hundratals anställda är självfallet kostnaden för revisionen betydligt högre än i ett litet aktiebolag med endast ett fåtal transaktioner per år. Vidare beror kostnaden även på hur den löpande redovisningen har hanterats. Är den löpande redovisningen väl ordnad och därmed enklare för revisorn att granska är kostnaden lägre än i ett aktiebolag där den löpande redovisningen inte har skötts på ett korrekt sätt.

För att i någon mån uppskatta kostnaden är det möjligt att i ett bolag med endast ett fåtal transaktioner erhålla en revision för mellan 4 000 och 8 000 kronor beroende på val av revisor. I ett mindre aktiebolag utan anställda men med en löpande verksamhet med ”normalt” antal transaktioner kan kostnaden uppskattas till mellan 8 000 kronor 20 000 kronor. Även valet av revisor har betydelse för kostnaden där de stora revisionsbyråerna generellt ligger betydligt högre än de mindre byråerna. Generellt är även kostnaden för en revisor i storstäderna högre än ute på landsbygden.

Ett avslutande råd är dock att inte stirra sig blind enbart på kostnaden då en bra revisor kan vara en mycket god tillgång för aktiebolaget och dess verksamhet.